2011090813154820253aQMPPss201109081315482127LDQVxDGA201109081315482033uYUIPa7i

Vad är franchising?

Franchising är ett affärssystem för marknadsföring av produkter och tjänster i sam­verkan med självständiga företagare. Ett företag "förpackar" sin affärsidé och låter andra använda den enligt bestämda regler mot ersättning.

Ordet franchise härstammar från latinets franco som betyder rättighet, privilegium.

Franchise förekom i Europa som namn och företeelse redan på medeltiden. Det urgamla engelska pubväsendet är exempel på vad som kallas first generation franchising.

I nutida affärsbruk kan franchising innebära allt från enkla återförsäljarrättigheter till avancerade system för intensiv samverkan. Enkla former är Product and Tradename Franchising. I sin mest utvecklade form står franchising för en licens från en var­umärkesägare till en person eller företag med tillåtelse att sälja produkter och tjänster under det aktuella namnet i enlighet med vissa standards fastställda av franchisegiva­ren till skydd för goodwill och varumärke. Detta kallas Business Format Franchising och är vad vi i Sverige i dagligt tal menar med franchising.

Kedjor som arbetar i franchiseliknande form växer i Sverige. En svårighet med att mäta utvecklingen är den oklara definitionen av vad som räknas som franchisesystem. Några jämförande siffror kan dock belysa tendensen.

År 2001 fanns ca 300 fran­chisesys­tem med tillsammans 14.000 enheter (varav 11.000 franchise och 3.000 egna enheter), 100.000 anställda och en total om­sättning på 200 miljarder kronor. År 2006 beräknades antalet system till 400.

Franchising i expansivt syfte har utnyttjats av en mängd svenska företag: Guldfynd, Twilfit, IKEA, HTH-kök, Anticimex, Arkitektkopia, Polarn & Pyret, Hem­glass, SDR Svensk Direktreklam, Clock, Ångtvättbilen, Adena Pickos, Gallerix, m fl.

I andra fall har franchising visat sig vara ett utmärkt sätt att bibehålla representation på orter där franchisegivaren själv inte har förutsättningar att uthålligt driva verk­samhet - man har då helt eller delvis ombildat organisationen och överlåtit driften av befint­liga filialer eller dotterbolag till franchisetagare: Konsum Stockholm, Press­byrån, WASA och Posten är exempel på detta.

Franchising är vanligast inom detaljhandel och restaurangverksamhet. Mest kända är de internationella franchisekedjorna McDonald's, Pizza Hut, Burger King, Kentucky Fried Chicken och 7-Eleven. Under senare år har antalet tjänstekoncept ökat kraftigt.

I USA ökar antalet system ständigt och uppgår nu (2008) till 3000 med totalt 900.000 franchiseföretagare. Mellan år 2001 och 2005 växte franchisesektorn snabbare än övriga sektorer. Antalet arbetstillfällen är nu 11 miljoner och omsättningen 800 miljarder dollar. (Enligt undersökning av Pricewaterhouse Cooper på uppdrag av IFA.)

Bolånekrisen och dollarkursens fall i USA under senare delen av 2007 och 2008 har lockat europeiska system att etablera sig på den amerikanska marknaden. Den relativt starka euron har förbättrat konkurrensläget för europeiska köpare.

Franchising och konkurrenslagen

Konkurrenslagen ändrades 1993 och ett gruppundantag för frivilliga kedjor infördes för att skydda denna i Sverige mycket utbredda kedjeform. År 2001 togs gruppundantaget bort och lagen anpassades efter EU:s regler. Detta innebär att den samverkan som sker inom en frivilligkedja är förbjuden om verksamheten har en viss storlek.

Tidigare skyddade ett speciellt gruppundantag kedjor med franchisesystem men efter 2001 måste ytterligare ett villkor uppfyllas för att inte konkurrenslagens förbud mot horisontell samverkan skall kunna tillämpas på franchisekedjor.

Villkor för att klassas som franchisesystem

Franchisetagarna får inte tillsammans ha ett bestämmande inflytande över franchisegivaren. Det innebär att franchisetagarna tillsammans bör äga mindre än 50% av franchisegivarens bolag för att systemet inte i lagens mening ska betraktas som en frivilligkedja.

En frivilligkedja med ett professionellt franchisesystem och med 50% externa styrelseledamöter har dock betydligt större möjlighet att bedömas vara en franchisekedja. Därmed kan de fullt ut använda sig av en kedjas alla samordningsfördelar.

För att klassas som ett franchisesystem måste företaget utöva franchising enligt följande definition:

a) franchise: en uppsättning rättigheter som åtnjuter industriellt rättsskydd eller immateriel­la rättigheter avseende varumärken, firmabeteckningar, butiksskyl­tar, bruksmönster, mönster, upphovsrätter, know-how eller patent, som utnyttjas vid återförsäljning av varor eller tillhandahållande av tjänster till slutanvändare,

b) franchiseavtal: ett avtal enligt vilket ett företag, franchisegivaren, till det andra före­taget, franchisetagaren, mot direkt eller indirekt ekono­miskt vederlag upplåter rätten att utnyttja en franchise för att mark­nadsföra angivna slag av varor och/eller tjänster; det omfattar åt­minstonde följande skyldigheter:

 • Skyldigheten att använda ett gemensamt namn eller en gemensam butiksskylt och en enhetlig utstyrsel av de i avtalet angivna lokalerna och/eller transport­medlen.
 • Skyldigheten för franchisegivaren att meddela know-how till fran­chisetagaren
 • Skyldigheten för franchisegivaren att kontinuerligt under avtalstiden lämna kommer­siellt eller tekniskt bistånd till franchisetagaren.

Principerna för samarbetet

I ett franchisesystem samarbetar två eller flera juridiskt och ekonomiskt självständiga partners. Den ena parten kallas franchisegivare (FG) och erbjuder motparten ett komplett affärskoncept som denne kan driva i form av ett eget företag. Affärskon­ceptet har byggts upp kring en tjänst, en produkt, ett sortiment, en behandlingsmetod eller liknande. Den som mot en avgift förvärvar rätten att arbeta med konceptet kallas franchisetagare (FT).

Samarbetet är uppbyggt enligt följande huvudprin­ciper:

 • Samarbete på basis av ett gemensamt affärskoncept
 • Konceptet ägs och kontrolleras av franchisegivaren
 • Ägarmässigt självständiga parter
 • Angivna rättigheter och skyldigheter
 • Avser såväl varor/tjänster som immateriella tillgångar
 • Innebär överföring av know- how
 • Riktar sig till slutförbrukare
 • Standardiserat produkt/tjänsteutbud
 • Gemensam identitet utåt
 • Fortlöpande stödverksamhet under avtalstiden
 • Franchisetagaren gör en egen kapitalinvestering
 • Franchisegivaren tar på ett eller annat sätt betalt
Spelreglerna finns samlade i ett avtal som kompletteras med handböcker och instruktio­ner för skötsel och drift.

Samarbetet bygger på ett kvalificerat beroendeförhållande. Beroendet är ömsesidigt-funktioner som kan göras mer ekonomiska genom stordrift ligger hos supportkontoret, funktioner som förutsätter kundkontakt och utförs enklare i en liten organisation ligger hos franchisetagaren. Parterna är be­roende av varandra genom samverkan i ett gemen­samt affärskoncept. Däri ligger en garanti för att motivation­skrafterna mobiliseras maximalt på båda hållen.