2011090813154820253aQMPPss201109081315482127LDQVxDGA201109081315482033uYUIPa7i

Rekrytering

Hur bra konceptet än är, är det avgörande för framgången att rätt person rekryteras som franchisetagare. En felaktig rekrytering kostar mycket, både i tid och pengar. En felrekrytering i starten kan bli ödesdiger, eftersom den lätt skapar tvivel och tvekan inför framtiden.

Genom kunskapen om konceptet och erfarenheter från driften är det möjligt för givaren att upprätta en kravprofil som anger vilka egenskaper och kunskaper som krävs av en framgångsrik fran­chisetagare:

kravprofil kön, ålder, kunskaper, egenskaper, erfarenhet, ekonomi, fami­ljeför­hållanden, bo­stadsort, osv.

Glöm för all del inte kraven på sund och stabil ekonomi. Även om det sållar bort många goda kandidater är det bättre att redan från början inse, att god ekonomi är en av de allra viktigaste tillgångarna hos den du söker. Många franchisegivare anser också, att det är fråga om en person och inte kompanjoner, eftersom kompanjonskap ofta leder till inbördes slitningar. Vi måste också bilda oss en uppfattning om var och hur vi når de personer och/eller företag som motsvarar beskrivningen och vilka rutiner som krävs i hanteringen. Rekrytering i allmänhet är en svår och krävande uppgift. Rekrytering av franchisetagare ställer ytterligare krav på att du vet vem och var du söker och att du gör det på ett riktigt sätt.

Det kan kosta dig en miljon att rekrytera fel!

Tänk dig scenariot, att din franchisetagare i X-stad inte håller den nödvändiga standarden. Trots stora och extraordinära insatser från supportkontoret minskar försäljningen, lönsamheten viker och personalen tappar motivationen och slutar. Efter alltför lång tid bestämmer du dig för att påbörja ometablering med ny franchisetagare.

De kostnader som är direkt hänförbara till detta alltför vanliga scenario kan kortfattat summeras enligt följande:

 • Förlorad försäljning
 • Tappade kunder
 • Uteblivna serviceavgifter
 • Extra stödinsatser, dessutom på bekostnad av uteblivet stöd till andra
 • Avvecklingskostnader, troligen advokathjälp
 • Rekryteringskostnader för att finna en ny franchisetagare
 • Utbildning och träning av en ny franchisetagare
 • Återlansering på marknaden
 • Extraordinära marknadsinsatser för att återskapa tappad goodwill
 • Merkostnader för supportkontorets insatser under ometableringen
 • Dåligt rykte för systemet totalt, försvagad marknadsposition
 • Extra insatser för att stilla oron bland övriga franchisetagare
Utan att vi behöver kalkylera i detalj, visar exemplet att kostnaden för en felrekrytering är mycket stor. Hur bra och unikt ditt affärskonceptet än är, så kommer det inte att bli framgångsrikt med mindre än att du rekryterar rätt franchisetagare för att driva det. Alla franchisegivare vet, att systemets framgång står och faller med rätt franchisetagare.

Förutom att du måste fastställa de formella kraven, t ex utbildning, kompetens, erfarenheter och tillgång till kapital, så måste du också ha en klar bild av vilka personliga egenskaper som krävs.

Franchisetagarens idealprofil

Processen inleds med att franchisegivaren, tillsammans med berörd personal på supportkontoret, anger vilka egenskaper franchisetagaren bör ha. Har gruppen olika uppfattningar om idealprofilen, så måste man diskutera ihop sig. Hur skall man annars kunna hitta rätt tagare och hur skall man annars kunna ge rätt stöd och bygga upp rätt resurser hos givaren? Detta kan tyckas vara självklarheter men är ändå något som det ofta slarvas med, vilket medför att systemet åsamkas dyra ometableringskostnader. Det blir både billigare och enklare att göra rätt från början.

En profilanalys kan ofta ge svar på om kandidaten har de för uppgiften rätta egenskaperna och drivkrafterna.
Det vanliga är att analysen bekräftar, att den uppfattning du själv har om personen i fråga verkar vara korrekt. Då är ju allt frid och fröjd. Men det kan också vara så, att du just denna gång gjort ett misstag. Då är profilanalys en tidig varningssignal, som hjälper dig att undvika ett beslut som längre fram skulle visat sig vara katastrofalt.

Rekryteringsrutiner och material

Den tid är definitivt förbi, då man trodde sig kunna rekrytera franchisetagare på basis av några stencilerade A4-blad med svepande beskrivningar av affärsmöjligheter och samarbetsvillkor. Utgå från att den blivande franchisetaga­ren behöver all din hjälp för att kunna övertyga familjen om det förnuftiga i att säga upp jobbet och inteckna sommarstugan för att bli egen företagare och därtill behöver ha borgen från svärfar för att klara finans­ieringen. Det material som krävs måste klara en kritisk granskning från såväl familjen som revisorn och banken. Som fran­chisegivare bör du förvissa dig om, att beslutet om att bli franchisetagare är förankrat hos den äkta hälften.

Mycket snart kommer du i konflikt med dig själv, om du skall välja branschfolk eller ej. I de flesta fall är det riktigt att inte göra det, speciellt i början, då du saknar gedigen erfarenhet som franchisegivare och lätt blir offer för tvekan och villrådighet, när andras synpunkter och intressen går på tvärs med vad du själv tänkt dig. Att motivera gamla cirkushästar att göra konsterna på nytt sätt är inte lätt. Då är det mer effektivt att satsa på en person som har en stark önskan och förutsättningar att bli egen företagare och att själv lära denne att driva verksamheten på det sätt konceptet beskriver. Du blir därmed den självskrivne auktoriteten.