2011090813154820253aQMPPss201109081315482127LDQVxDGA201109081315482033uYUIPa7i

Rekrytering

Hur bra produkter eller tjänster företaget än har, blir det aldrig någon framgångsrik försäljning och resultat utan välmotiverade säljare med de rätta drivkrafterna. Det blir alltid dyrare att genomföra avveckling, nyrekrytering och utbildning, jämfört med att göra rätt från början. Med Effectums modell och konkreta verktyg, utvecklade på basis av mångårig erfarenhet, ges nödvändiga förutsättningar för framgångsrik rekrytering av franchisetagare, säljare och annan nyckelpersonal.

Följande delar ingår:

 • Fastställande av kompetenskrav för funktionen.
  Utifrån marknadsposition, sortiment och målgrupp - vilka är de nödvändiga egenskaperna och profilkraven på personen?
 • Fastställande av övriga krav.
  Vad krävs avseende erfarenheter, bakgrund, beteende, utbildning, mm? Hur ser den s.k. idealprofilen ut?
 • Rekryteringsmetoder.
  På vilka sätt når man ut till den potentiella målgruppen? Mediaval. Alternativa kanaler. Samarbetspartners.
 • Formulering av annonsunderlag.
  Vilka är de väsentligheter som skall med? Hur säkerställer man att rekrytringsurvalet blir optimalt.
 • Framtagning av underlag för rekryteringsmaterial.
  Vilken typ av information krävs för de olika stegen i processen? Hur bör de utformas?
 • Framtagning av intervjuformulär.
  Hur bör formuläret utformas så att intervjun kan genomföras på ett naturligt men samtidigt effektivt sätt för båda parter?
 • Vägledning och checklistor inklusive praktiska tips för intervjuare.
  Tillsammans med den/de som skall genomföra intervjuerna går vi noggrant igenom IPU - Profilanalys och de olika faserna i intervjuprocessen - från intresseanmälan till slutligt urval.
 • Profilbedömning mot uppställd kravprofil.
  Med hjälp av IPU Profilanalys görs en fyllig personlighetsbeskrivning med avseende på den kravprofil som formulerats.
 • Personlig återkoppling till de personer som genomfört IPU Profilanalys.
 • Sammanfattande bedömning och underlag för slutligt val.
  Vid en gemensam diskussion går vi igenom de starkaste kandidaternas profil, egenskaper, bakgrund mm, med avseende på den formulerade kravprofilen. Diskussionen leder fram till det underlag som utgör basen för det slutliga valet av person.
Effectum kan också medverka i den operativa intervjufasen samt som resurs i delar av det beskrivna totalpaketet. Begär offert!