2011090813154820253aQMPPss201109081315482127LDQVxDGA201109081315482033uYUIPa7i

Kvalitetssäkringssystem

För samarbetsformen Franchising - som i sig är ett koncept för kvalitetssäkring - finns nu en konkret arbetsmodell tillgänglig.
Med Effectums konkreta verktyg skapar varje system, utifrån sina betingelser och mål, sin operativa Kvalitetsmanual.
Genom att utveckla och arbeta med Kvalitetsmanualen skapas nödiga förutsättningar för franchisegivaren att få en förenklad och sammanfattande bedömning av verksamheten.
Syftet med manualen är dels att ge franchisetagaren underlag för att arbeta målinriktat med kvalitetsförbättringar, dels att ge supportkontoret möjlighet till kvalitetssäkring och utveckling av sitt system.
Kvalitetsmanualen är ett komplement till de övriga styrsystem och anvisningar som används för verksamheten och som beskrivs i Affärskoncept, Franchiseavtal och Handbok.

Följande delar ingår:
 • Framtagande av mätinstrument, baserat på affärskonceptet.
  Vad skall mätas?
  Vilka  är de fundamentala områdena att kvalitetssäkra?
 • Bestämning av relativ vikt per kvalitetsområde
  Vilken inbördes relativa tyngd skall ges åt respektive huvudområde i kvalitetsmätningen?
 • Individuell fördelning per mätområde
  Vilken relativ vikt skall ges åt respektive mätpunkt inom varje kvalitetsområde?
 • Förpackning av Kvalitetssäkringssystemet
  Strukturbeskrivning och layout av systemets olika delar.
 • Införsäljning och marknadsföring till franchisetagarna.
  Kvalitetssäkringssystemet som en naturlig del av samarbetet - råd och anvisningar.
 • System för uppföljning och återrapportering.
  När, hur och av vem görs mätningarna?
  Hur skall återrapporteringen gå till? Hur hanteras avvikelser och förändringar?
 • Processbeskrivning av den operativa mätningen.
  Hur sker bedömningar och poängsättningen? Objektivitetskravet. Värderingskriterier.
 • Framtagande av operativt verktyg
 • Den kompletta kvalitetsmanualen inkl.viktningar, del- och totalsummeringar med automatisk bestämning av relativ position per franchisetagare.Excel.
Arbetet med framtagandet av Kvalitetsmanualen bedrivs i samråd med ert Supportkontor.
Dokumentation, genomgångar av praktisk handläggning, råd och anvisningar ges i anslutning till halvdagsmöte med Supportkontoret när Kvalitetsmanualen slutligt fastställts.