2011090813154820253aQMPPss201109081315482127LDQVxDGA201109081315482033uYUIPa7i

Grundläggande förutsättningar

Börja vid skrivbordet

Utvecklingen av ett franchisesystem bygger i de allra flesta fall på kunskap och erfarenheter som den blivande franchisegivaren redan besitter. Det svåra är att sätta kunskapen och erfarenheterna i system. Därför blir det både billigare och mer effektivt att först bygga konceptet vid skrivbordet för att därefter genomföra det i praktiken, steg för steg. Att utan tillräckliga kunskaper försöka utveckla franchising på egen hand genom trial and error är både svårt, tidskrävande och kostsamt.

Grunden måste vara stabil

Konsten att bygga ett franchisesystem är inte på något sätt unik. Vi kan likna processen vid att bygga ett hus. Det normala är att börja med grunden, därefter bygga själva huset och att avsluta med taket.

För att konstruktionen av ett franchisesystem skall stå på fast och stadig mark måste grunden vara en stabil affärsverksamhet som redan finns. Hur ser företaget ut? Vad har ägaren för motiv? Är varumärket registrerat? Hur ser branschen ut? Frågeställningarna är många och närgångna. Om förarbetet görs på rätt sätt faller bitarna enkelt på plats, franchisegivarens och tagarens rättigheter och skyldigheter framstår som naturliga och självklara och franchiseavtalet blir en vattentät avslutning på byggnationen. Franchisesystem som är uppbyggda på detta sätt har goda förutsättningar att stå stadigt och motstå väder och vind.

Analysen

  • Är konceptet tillräckligt bra?
  • Är marknadsförutsättningarna tillräckliga?
  • Hur blir ekonomin?
Analysfasen skall klargöra att det finns förutsättningar att bygga ett franchisesystem på basis av den lokala enhet som utgör modell. Noggranna och kompetenta analyser i detta skede är avgörande för om och hur ditt företag skall gå vidare och kan bespara dig åtskilligt med problem, tid och pengar i framtiden. Då är det extra viktigt att ta in utomstående kompetens för objektiv bedömning och rådgivning.
I detta grundläggande moment genomförs en SWOT - analys där styrelse/ ledningsgrupp / nyckelpersoner deltar och blir överens om nuläge och framtid.

Företaget, ägaren och organisationen

Vad kräver rollen som franchisegivare? Det är inte samma sak att vara kedjeledare som att driva en egen verksamhet eller att vara anställd chef i ett storföretag. Att ta ansvar för ett antal franchisetagare ställer många nya krav på hela organisationen.
Det kan tyckas oviktigt att gå in på hur företaget är organiserat i övrigt, om den verksamhet som är aktuell för franchising endast utgör en mindre del. Men det är viktigare än du tror. Det kan vara nödvändigt att franchiseverksamheten organiseras som ett eget profit center, med egen personal med eget resultatansvar.

Franchisegivarens upplysningsansvar »

Kännetecken och varumärke

Valet av namn och varumärke är förmodligen ditt viktigaste enskilda beslut som blivande franchisegivare. Namnet skall stå som symbol för systemet och skapa positiva associationer hos kunder, leverantörer, allmänhet och inte minst hos franchisetagarna själva, och därtill kunna användas på alla marknader som framöver kan bli aktuella - nationellt och internationellt. Koncept, metoder och recept kan kopieras, men namnet måste kunna skyddas. Kontrollera noggrant att det namn du väljer också går att registrera! Att i efterhand ändra namn på en redan existerande kedja är mycket kostsamt och kan innebära att systemet tappar åratal av upparbetad goodwill.

Motiv och resurser

Varför franchising ? Handlar det om att överlåta några enstaka enheter till anställda som vill ta över eller sträcker sig ambitionerna längre än så ? Hur blir ekonomin på kort och lång sikt ? Räkna med att det kostar en del att utveckla ett franchisesystem och att de framtida intäkterna är beroende av hur snabbt verksamheten utvecklas och de volymer som därmed uppnås. Det är viktigt att ha en uppfattning om var break even är, hur många franchisetagare som krävs och när det är rimligt att nå dit.

Pilotenheten

Nästa steg blir att utveckla och testa en lokal driftenhet som fungerar enligt det tänkta konceptet - piloten. Utgångspunkten kan vara en väl fungerande, befintlig verksamhet som går att bygga vidare på, eller en idé om hur den bör vara uppbyggd på basis av egna erfarenheter och iakttagelser om framgångsfaktorer från andra håll. Representativitet och uthållig lönsamhet är väsentliga faktorer att kritiskt bevaka.