2011090813154820253aQMPPss201109081315482127LDQVxDGA201109081315482033uYUIPa7i

Franchising på export

Eftersom franchising är en metod för överföring av specifik know-how från ett företag till ett annat, lämpar det sig väl för internationell expansion. För franchiseföretagen ter sig metoden självklar som etableringsform, även för export. Få byter strategi eftersom kunnandet finns där redan.

Oavsett om verksamheten i Sverige bedrivs genom franchising eller ej, så kan en internationell expansion genomföras med relativt små investeringar och utan en stor organisation. Samtidigt är franchising intressant ur mottagarlandets synpunkt. Det är ett bekvämt och snabbt sätt att packat och klart ta till sig nya dynamiska affärsidéer och kunskaper. Franchiseföretagen är nu bland de första i de baltiska staterna och i det forna Östeuropa.

Etableringsmetoder

När man ger sig ut i världen för att starta verksamhet, bör man noga överväga vilken strategi man skall välja.
  • Filialer eller dotterbolag
  • Joint venture
  • Master franchising
  • Direkt franchising

Är ditt koncept tillräckligt bra?

Innan du tar beslutet att exportera ditt affärskoncept, skall du ställa dig själv några samvetsfrågor:

Är affärskonceptet verkligen värt att exportera?

En franchiseetablering utomlands förutsätter, att det finns någon där som är beredd att betala. Affärskonceptet måste i något avseende vara unikt, det sortiment som erbjuds efterfrågat och verksamheten totalt av sådan kvalitet, att den tillför marknaden någonting nytt. Ingen är beredd att betala för något varav det redan går tretton på dussinet.

Är tidpunkten rätt vald?
Det kan vara bättre ekonomi att ta den tid som krävs att förädla affärsidén till fulländning, än att erbjuda något som bara är nästan färdigt.

Är vi beredda?
En utlandsetablering tar mer tid, kräver mer kunskaper, kostar mer pengar och är mer komplicerad än de etableringar som tidigare gjorts på hemmaplan. Vad kan vi göra för att inte upprepa samma misstag som andra före oss? Ta råd om du är det minsta tveksam.

Juridiken
När man tar sig utanför Sveriges gränser, måste man vara medveten om, att där kan finnas andra spelregler att rätta sig efter. Aven om EU håller på att utveckla sig till en union, med någorlunda enhetliga regler, så är vi ännu långt från målet. För att inte missa några regler, gäller det att ha juridiken i det land man skall etablera sig i, klar för sig. Du bör söka råd hos någon som är specialiserad på franchisejuridik, så att de små viktiga detaljerna inte hamnar i skymundan.

Skydda din identitet
Den viktigaste åtgärden - alla kategorier - för den som avser att ta sitt system utanför de svenska gränserna, är att skydda sin identitet så långt det är möjligt. En advokat med varumärkesspecialitet kan hjälpa till med att registrera varumärken i hela världen. Man bör även tänka på, att ens varumärke skall fungera i det land där man avser att etablera sig. Kontrollera alltså varumärket mot andra språk.

Upphovsrätt - copyright

Manualer, som oftast är hjärtat som svarar för blodomloppet i ett franchisesystem, har i Sverige automatisk upphovsrätt utan något som helst registreringsförfarande, förutsatt att innehållet har "verkshöjd". Vissa andra länder kräver att man tydligt visar i materialet att man hävdar upphovsrätten. Detta sker oftast genom att man använder den internationella symbolen © för copyright.

Franchisepaketet
I paketet skall ingå manualer och program för hur en enskild franchisetagare skall driva sitt företag, kunskap och system för hur Masterns verksamhet skall organiseras, samt avtal Att pilotverksamhet i en eller annan form är nödvändig på en ny och oprövad marknad är många gånger bevisat.

Undvik de vanligaste misstagen
Det är en ofta förbisedd självklarhet att man först måste ha garanterat överlevnaden för sin egen verksamhet, innan man funderar över att också ta ansvar för andra. Ta del av andras erfarenheter. Gör rätt från början. De vanligaste misstagen är: felbedömning av konceptets attraktivitet, otillräckliga personella resurser, bristande ekonomi, problem att finna rätt partner, underskattning av informationsbehovet, otillräckliga förberedelser och alltför höga förväntningar.
Ge nu inte upp inför alla påstådda svårigheter. Utveckling kräver tillväxt. Tillväxt inom franchising uppnås genom expansion. Sverige är en liten hemmamarknad. De alternativa marknaderna finns utomlands. Franchising är en mycket lämplig exportmetod. EU-tillhörigheten tar bort de praktiska hindren.

Det som krävs för att lyckas är kunskap!
Effectum har erfarenhet och stort kontaktnät när det gäller utlandsetablering.