2011090813154820253aQMPPss201109081315482127LDQVxDGA201109081315482033uYUIPa7i

Franchiseorganisationen

Vi förmedlar här några erfarenheter av vad det innebär att driva ett franchisesystem, vilka problem som möter kedjeledaren under resans gång och hur sättet att hantera situationen leder utvecklingen framåt.

Supportkontorets uppgifter

Att driva ett franchisesystem innebär ingen större skillnad mot att leda en filialkedja eller en frivillig fackhandelskedja, vad gäller själva arbetsinnehållet. De funktioner som ligger på supportkontorets lott för franchisesystemets räkning är i stort sett desamma: rekrytering, etablering och ometablering, utbildning, löpande service och allmän rådgivning, sortiment, marknadsföring, kommunikation, kvalitetssäkring, utveckling.

Utöver den verksamhet som bedrivs för hela systemet, tillkommer de funktioner som hör samman med supportkontoret som eget företag. Eftersom dessa inte är annorlunda här än hos andra företag, lämnar vi dem därhän. Vi koncentrerar oss i stället på de uppgifter som har att göra med franchising.

Supportkontorets uppgift är att förverkliga de uppgifter och mål som anges i affärsplanen.


Under uppbyggnadsskedet finns tre huvudfunktioner:
  • Ledaren
  • Administratören som samtidigt är controller
  • Etableraren som samtidigt är problemlösaren.
Till att börja med kan alla tre funktionerna ligga på en och samma person. Då måste ledaren ensam bestyra allt: konceptutveckling, marknadsföring och ekonomi, liksom rekrytering och utbildning av systemets första franchisetagare. Men snart ökar behovet av resurser.

Rekrytering

Rekrytering av nya franchisetagare är den mest krävande och samtidigt mest angelägna uppgiften. Underlaget är affärsplanen, som anger var och när etablering bör ske.

Etablering

Rekryteringen och den fysiska etableringen hänger nära ihop. Somliga franchisegivare erbjuder en mer eller mindre nyckelfärdig verksamhet, andra överlåter åt franchisetagaren att själv ordna de praktiska detaljerna. Det finns åtskilliga områden där franchisegivaren genom åtgärder av olika slag kan underlätta en etablering.

Utbildning

Grundutbildningen inom franchising skiljer sig en hel del från den som förekommer i andra företag. Vanligtvis är den mer omfattande och noggrann, eftersom franchisetagaren efter grundutbildningen skall klara av att driva ett företag helt och hållet på egen hand.

Löpande service och rådgivning

Att bli egen företagare är en dröm för många, men få har en egen affärsidé som är tillräckligt bärkraftig. För dem är franchising en möjlighet att förverkliga drömmen.

Marknadsföring

Det inarbetade varumärket är systemets största gemensamma tillgång. Det är naturligtvis viktigt att värdet består och förvaltas med förstånd.

Kommunikation

En angelägen och återkommande plikt för supportkontoret är att regelbundet förmedla aktualiteter, tankar och idéer i ett veckobrev till systemets medlemmar. Utöver veckobrevet och den dagliga dialogen i olika ärenden, finns flera möjligheter för franchisegivaren att sätta kommunikationen i system.