2011090813154820253aQMPPss201109081315482127LDQVxDGA201109081315482033uYUIPa7i

Franchisegivarens upplysningsansvar

Lag (2006:484) om franchisegivares informationsskyldighet

Lagens innehåll

1 § I denna lag finns bestämmelser om franchisegivares
skyldighet att innan ett franchiseavtal ingås ge franchisetagaren viss
information.

Definition av franchiseavtal

2 § Med franchiseavtal avses i denna lag ett avtal varigenom en
näringsidkare (franchisegivaren) kommer överens med någon annan
(franchisetagaren) om att denne mot ersättning till franchisegivaren skall
använda franchisegivarens särskilda affärsidé om marknadsföring och
försäljning av varor eller tjänster. Som ytterligare förutsättningar för att
ett avtal skall anses vara ett franchiseavtal enligt denna lag gäller att
franchisetagaren enligt avtalet skall använda franchisegivarens
näringskännetecken eller andra immateriella rättigheter samt medverka vid
återkommande kontroller av att avtalet följs.

Franchisegivarens informationsskyldighet

3 § I god tid innan ett franchiseavtal ingås skall en franchisegivare
skriftligen ge franchisetagaren den information om avtalets innebörd och
övriga förhållanden som behövs med hänsyn till omständigheterna.
Informationen skall vara klar och begriplig.

Den skall minst innehålla:
1. en beskrivning av den franchiseverksamhet som franchisetagaren skall
bedriva,
2. uppgift om andra franchisetagare som franchisegivaren har träffat avtal
med inom samma franchisesystem och omfattningen av deras verksamhet,
3. uppgift om den ersättning som franchisetagaren skall betala till
franchisegivaren och övriga ekonomiska villkor för franchiseverksamheten,
4. uppgift om immateriella rättigheter som skall upplåtas till
franchisetagaren,
5. uppgift om de varor eller tjänster som franchisetagaren är skyldig att
köpa eller hyra,
6. uppgift om konkurrensförbud som skall gälla under eller efter den tid som
franchiseavtalet gäller,
7. uppgift om avtalstiden, villkoren för förändring, förlängning och
uppsägning av franchiseavtalet samt de ekonomiska konsekvenserna av en
uppsägning, och
8. uppgift om hur en tvist med anledning av avtalet skall prövas och vad som
skall gälla i fråga om kostnadsansvar för en sådan tvist.

Vad som sägs i första stycket gäller också när ett befintligt franchiseavtal, med franchisegivarens tillåtelse, skall överlåtas till en ny franchisetagare.

Underlåtenhet att lämna information

4 § En franchisegivare som har ingått ett franchiseavtal utan att ha
uppfyllt sin skyldighet enligt 3 § får åläggas att, i fråga om det avtalet
och framtida franchiseavtal, lämna information i enlighet med vad som sägs i
den paragrafen. Ett sådant åläggande kan riktas också mot någon som är
anställd hos franchisegivaren eller som handlar på dennes vägnar.

Talan om åläggande

5 § Talan om åläggande enligt 4 § väcks vid Marknadsdomstolen.

En sådan talan får väckas av
1. en franchisetagare i ett sådant avtal som avses i 4 §,
2. en sammanslutning av näringsidkare, eller
3. en annan sammanslutning som har ett befogat intresse av att företräda
näringsidkare.

Den som har talerätt enligt andra stycket har rätt att delta i rättegången som intervenient enligt 14 kap. rättegångsbalken.

I mål om åläggande enligt 4 § gäller i övrigt de bestämmelser i marknadsföringslagen (2008:486) som reglerar förfarandet och fördelningen av
rättegångskostnader i mål om åläggande att lämna information enligt 24 § den
lagen. Bestämmelserna i 28, 42-46 och 61 §§ om Konsumentombudsmannen ska
dock inte tillämpas. Lag (2008:511).

Vite

6 § Ett åläggande enligt 4 § skall förenas med vite, om det inte av
särskilda skäl är obehövligt.

Talan om utdömande av vite väcks vid en tingsrätt som är behörig enligt
10 kap. rättegångsbalken. En sådan talan får alltid väckas vid Stockholms
tingsrätt.

Talan får väckas av den som har begärt vitesföreläggandet.


Tidigare rekommendation från Svenska Franchiseföreningen (2002):

Allmänt

Att ingå ett franchiseavtal innebär för de allra flesta blivande franchisetagare en total omställning från det man tidigare har gjort i livet. Många ger upp en anställning för att för första gången i livet bli egna företagare. Detta steg kräver att man får så god information som möjligt om det blivande samarbetet. Sådan information kan fås genom att franchisegivaren upplyser så mycket som möjligt samtidigt som den blivande franchisetagaren undersöker fakta så långt det är möjligt. Även om man skulle kunna ge fullständig information så innebär detta aldrig några garantier för ett lyckat samarbete.

Syfte

För att ge marknaden en lämplig bas för vilken information som skall delges en blivande franchisetagare, har Svenska Franchiseföreningen tagit fram denna checklista. Checklistan kan samtidigt användas av blivande franchisetagare för att gå igenom vilken information man bör undersöka.

Form

Franchisegivaren skall lämna den aktuella informationen enligt denna checklista i skriftlig form. Informationen skall vara skriven på svenska. Informationen skall överlämnas till den blivande franchisetagaren senast 14 dagar före påtecknande av franchiseavtal. Eftersom informationen är konfidentiell, skall den skriftligen kvitteras och kombineras med ett sekretessavtal.  Informationen avser förhållandena som de är vid den tidpunkt då handlingen överlämnas. Informationen får högst vara 12 månader gammal.

Tillämpning

De franchisegivare vars system är fullvärdiga medlemmar eller medlemssökande i Svenska Franchiseföreningen bör överlämna information enligt denna checklista, enligt de formkrav som har presenterats ovan. Övriga franchisegivare på marknaden, som bedriver etiskt korrekt franchising, bör också ge samma information.

Anders Fernlund
ordförande

Innehåll
Den information som skall ges, skall ha följande minimiinnehåll:

1. Sammanfattning

a. Kortfattad beskrivning av affärskonceptet
b. Kortfattad beskrivning av Franchisegivarens uppgifter
c. Kortfattad beskrivning av Franchisetagarens uppgifter
d. Beskrivning av den bransch där verksamheten ingår, t.ex i

i.  Konkurrensfaktorer
ii. Konjunkturpåverkan
iii.  Kapacitetsfaktorer (personella, finansiella och strukturella)
iv. Övrigt branschspecifikt

2. Franchisegivaren

a.företagets verksamhet

i. Bolagsform
ii. Firma och adress
iii. Presentation av affärsidé, mål, strategier och operativ verksamhet

b. Dotterbolag och övriga intressebolag

i. Bolagsform
ii. Firma och adress

c. Nuvarande franchiseverksamhet

i. Bakgrund och utveckling, historik och årtal
ii. Namn och adress till de närmsta tre enheterna i förhållande till den  tilltänkta etableringen
iii. Antal avslutade/stängda franchiseenheter under de senaste 3 åren och skälen till detta

d. Styrelse och ledningsgrupp

i. Namn och erfarenhet

e. Offentliga årsredovisningar

i. Franchisegivarens senaste 3 år eller det antal som finns

f. Expansion och utvecklingsprognoser

 i. Franchisegivarens planer och målsättning för konceptet

3. Franchisetagaren

a. Franchisetagarens ansvar och skyldigheter
b. Finansiering

i. Franchisegivarens policy för hur mycket eget kapital, lån eller annan finansiering kan anses vara lämplig för franchisetagarens finansiering

c. Skyldighet för franchisetagarens ställföreträdare att vara operativt verksam
d. Sortimentsbegränsningar
e. Rättighetsbegränsningar avseende territorium och kunder
f.  Volym- och/eller lönsamhetskrav

4. Konceptet

a. Utbildning

i.  Utbildning, initialt och löpande
ii. Hur, när och vem tillhandahåller utbildningen

b. Sortiment och innehåll

i.   Produkter och service
ii.  Krav på godkända leverantörer
 iii.  Prisrekommendationer och/eller maxpriser

c. Marknadsområden

i.Exklusivt eller delat

d. Marknadsföring

i. Styrning av PR och marknadsföring
ii.      Aktiviteter och försäljningshjälpmedel

e. Datasystem, support och funktion
f.  Immateriella rättigheter

i. Varumärken, upphovsrätt, patent, etc.
ii. Rättigheter och begränsningar

g. Avgifter

i. Alla former av engångs- och löpande avgifter

h. Investerings- och driftskalkyl

i.  Det totala beräknade kapitalbehovet för uppstart av denna franchiseenhet
ii. Finansieringsformer

5. Avtal

a. Kopia på franchiseavtal
b. Möjlighet att under övervakning bläddra igenom drifthandboken