2011090813154820253aQMPPss201109081315482127LDQVxDGA201109081315482033uYUIPa7i

Franchiseavtalet

Vi gör här en översiktlig genomgång av franchisegivarens och franchisetagarens skyldigheter och rättigheter, vilka rättsområden som berör franchising och hur ett franchiseavtal kan vara uppbyggt.

Avtalets omfattning

Ett franchiseavtal skall, liksom alla avtal, reglera det som parterna har kommit överens om. Svensk avtalstradition har dock en egenhet, som gör att många franchiseavtal faller utanför den traditionella bilden av hur ett avtal skall vara beskaffat. Ett svenskt avtal, oavsett område, är oftast väldigt kortfattat och vilar till stor del på utfyllande rätt, dvs regler som står i lagboken eller följer av handelsbruk och sedvänja. En sådan avtalstradition ställer stora krav på aktörerna. Som avtalspart måste man veta vad som gäller de delar av samarbetet som inte regleras i avtalet. För att vara en god aktör bör man helst ha en jur kand i bakfickan. Hur många franchisetagare har det?

Franchiseavtal skiljer sig således från "normala" avtal, på det sättet att de är mycket mer beskrivande och tar upp många detaljer som följer av lagar och handelsbruk. Syftet med detta anglo-amerikanska avtalssätt är att klargöra de regler som gäller för samarbetet för parterna vid avtalstillfället. Parterna skall inte behöva slå i lagboken eller skriva till handelskammaren för att få en utredning om gällande handelsbruk. Nej, avtalet bör så långt det är möjligt, i klartext, beskriva hela samarbetet mellan parterna.

Genom att försöka beskriva hela samarbetet, inkluderas mycket som vanliga avtal inte behandlar. Vidare tangeras områden som en del jurister inte önskar ta med i ett avtal utan hellre lägger i en allmän anvisning. En del bestämmelser beskrivs mycket ingående och i alltför säljande termer för att tilltala den strikte juristen. Målet med avtalsskrivande av denna typ är att göra det möjligt för alla och envar att förstå avtalstexten. Den blivande franchisetagaren skall inte behöva vara utbildad i juridik för att förstå vilka rättigheter och skyldigheter avtalet medför. Vidare skall avtalet innehålla alla bestämmelser, så att lagboken inte skall behöva utgöra referenslitteratur. Slutligen skall bakgrunden vara så väl beskriven, att ingen tvekan råder om parternas förutsättningar vid avtalets ingående. Att en del avtalsparter tyvärr har en förmåga att glömma sin position senare under avtalsperioden är en annan historia.

» Se separat material under fliken checklistor

Ett franchiseavtal bör innehålla följande rubriker:
 • Parterna
 • Rättigheten
 • Skyldigheter för franchisegivaren
 • Skyldigheter för franchisetagaren
 • Förbindelser
 • Förhållandet till tredje man
 • Gemensam identitet
 • Konfidentiell handbok och information
 • Utveckling
 • Marknadsföring
 • Ekonomi och administration
 • Avgifter
 • Överlåtelse av rättigheter
 • Avtalets förtida upphörande
 • Regler efter avtalets upphörande
 • Tolkningsdata
 • Avtalstid
 • Tvistelösning