2011090813154820253aQMPPss201109081315482127LDQVxDGA201109081315482033uYUIPa7i

Ekonomin i franchising

Detta kapitel handlar om hur ekonomin analyseras inom ett franchisesystem, olika sätt för franchisegivaren att ta betalt, finansieringsfrågor och hur den ekonomiska kvaliteten avseende rutiner och rapporter säkras i kedjan.

Ekonomiska motiv för franchisegivaren

Att franchising ökar i omfattning har bl a sin förklaring i ett antal ekonomiska motiv, både ur franchisegivarens och franchisetagarens synvinkel. Expansion av verksamheten med hjälp av franchising innebär för franchisegivaren möjlighet att snabbt expandera och uppnå ökad marknadstäckning. Franchisetagaren investerar själv i sin verksamhet. Det innebär att franchisegivaren expanderar verksamheten utanför sin egen balansräkning. För franchisegivaren innebär det också högre avkastning på investerat kapital, eftersom franchisetagaren erlägger en avgift som skall bekosta den service som franchisegivaren tillhandahåller samt därtill ge ett överskott, så att franchisegivaren kan fortsätta att utveckla det affärskoncept som hela samarbetet bygger på.

Att expandera genom franchising innebär visserligen att vinsten delas mellan franchisegivaren och franchisetagaren, men den totala vinsten skall förhoppningsvis vara större, än vad franchisegivaren annars skulle kunna uppnå på egen hand utan franchiseenheterna. Fler enheter bidrar till att sprida varumärket. Varor och tjänster kan upphandlas till lägre priser och bättre villkor. Kostnadseffektivare marknadsföring kan uppnås i och med att nedlagda kostnader delas av flera. Detta gäller även kostnader för administration och utveckling av nya administrativa rutiner som kan delas av flera. Den dagliga verksamheten sköts självständigt av franchisetagaren i dennes eget bolag.

Utvecklingskostnader

Vid all typ av expansion åtgår resurser i form av tid och pengar. Uppbyggandet av ett franchisesystem är baserat på att franchisegivaren först betalar utvecklingen av systemet och därefter delar kostnaden med franchisetagarna. Den inledande investeringen måste alltså till stor del finansieras, eftersom kostnaderna kommer före intäkterna.

Det gäller bl. a:

  • Pilotverksamheten
  • Utvecklingen av franchisekonceptet
  • Franchisepaketet
  • Franchisegivarens organisation.
Pilotverksamheten gör det möjligt att analysera hur vinsten uppstår och bedöma den framtida vinstpotentialen. Det måste finnas tillräckliga förtjänstmöjligheter för både franchisegivaren och tagaren och de kalkylexempel som upprättas på basis av pilotverksamheten måste vara riktiga och realistiska. Franchisetagaren kommer att betrakta exemplen som beslutsunderlag, vilket förutsätter att de också håller i praktiken.

Utvecklingen av franchisekonceptet och upprättandet av ekonomiska kalkyler innebär oftast att externa konsulter involveras. Det är viktigt att en noggrann genomgång samtidigt görs dels av själva verksamheten och dels av de ekonomiska förutsättningarna, med jämförelse mot andra verksamheter och franchisekoncept.

Dokumentationen, som bl a innefattar franchisetagarhandboken, kostar i form av intern tid och externa kostnader för konsult-, layout- och tryck. Kostnaden finns dels i form av en utvecklingskostnad vid starten och dels som en löpande kostnad för uppdateringar och kompletteringar.

För att kunna presentera och "sälja in" franchisekonceptet måste ett gediget informationsmaterial tas fram, som bl a innehåller resultat- och likviditetskalkyler som underlag för franchisetagarens diskussioner med banker, finansbolag, leverantörer m fl. Kostnader uppstår i samband med framtagandet av fakta, utformning och tryckning. Franchiseavtal, skydd av varumärken m m, kostar i form av konsult- och advokatarvoden. Allt detta är exempel på kostnader som måste finansieras vid starten och inte kan skjutas på framtiden. Att ta fram ett representativt presentationsmaterial kan jämföras med att ta fram ett börsprospekt - även i franchising handlar det om att skapa tilltro och övertyga andra att investera sitt kapital i ett framgångsrikt affärsprojekt.

Ekonomiska kalkyler för den lokala enheten

I affärskonceptet beskrivs hur den tänkta franchisetagarenheten ska se ut; affärsidé och målsättningar, investeringar, marknadsföring, sortiment, inköp och lagerhållning, kommunikation, ekonomi och administration, rekrytering och personalfrågor. Alla dessa olika beståndsdelar påverkar företaget ekonomiskt, och det gäller därför att få allt att avspegla sig i de kalkyler och budgetar som upprättas.

För att franchisetagaren ska kunna upprätta sina budgetar, måste franchisegivaren ta fram budgetförutsättningar och förslag på uppställningar av budgetarna. Detta sker ofta genom att franchisegivaren upprättar kalkyler utifrån sin pilotverksamhet, kommenterar dessa kalkyler samt anger viktiga förutsättningar som måste tas med i beräkningarna. Det gäller nu att kunna arbeta fram nyckeltal av olika slag för att kunna uppskatta investeringsbehov, intäktsflöden och kostnader.