2011090813154820253aQMPPss201109081315482127LDQVxDGA201109081315482033uYUIPa7i

Affärskonceptet

När du väl bestämt dig för att gå vidare i processen, som så småningom skall leda till en framgångsrik franchiseverksamhet, är nästa steg att dokumentera det affärskoncept, som skall ligga till grund för den lokala verksamheten. Du utgår från pilotverksamheten och den översiktliga beskrivningen, som gjordes i samband med analysen, och gör nu en grundlig dokumentation av konceptets olika delar, fördelningen av arbetsuppgifter och ansvar mellan givaren och tagaren, vilka andra områden som berörs och vilka rutiner som finns respektive saknas.

Denna grundläggande beskrivning av affärskonceptets olika beståndsdelar och den tänkta arbetsfördelningen mellan franchisegivare och franchisetagare behövs för att göra verksamheten gripbar när du skall informera företagets anställda och andra intressenter om hur samarbetet är uppbyggt, hur arbetsfördelningen ser ut, vilka uppgifter givaren åtar sig, vilka funktioner som berörs och hur. Styrelsen, revisorn, facket, banken, advokaten, reklambyrån och leverantörerna kommer alla, på ett eller annat sätt, att beröras av projektet.

Affärskonceptet är också franchisegivarens underlag för att förklara för blivande franchisetagare hur samarbetet är uppbyggt. Kan inte givaren tillräckligt väl förklara och motivera sitt koncept, så kommer det att ifrågasättas, om inte förr så när resultaten uteblir.

Affärskonceptet skall

  • Vara tydligt - för att förstås
  • Vara unikt - för att ha något intressant att erbjuda
  • Innehålla know-how - för att vara någonting värt
  • Vara överförbart - för att kunna tillämpas av andra

Avsnitt 1: Innehållet i affärsidén

Beskrivningen av den lokala verksamhetens innehåll och inriktning handlar i första hand om att ge svar på frågorna varför, vad, hur och vem. Här formulerar du också den lokala enhetens /franchisetagarens affärsidé.

Avsnitt 2: Samverkan och arbetsfördelning

Eftersom franchising i hög grad bygger på effektiv arbetsfördelning, skall det av affärskonceptet framgå, hur franchisegivare och tagare samverkar inom olika områden och hur arbetsfördelningen ser ut, för att organisationen skall vara maximalt effektiv.

Den naturliga arbetsfördelningen är, att det som sker gemensamt för systemet, det som kräver stora resurser och speciell kompetens, det som innebär samordning av verksamheten och det som medför stordriftsfördelar för kedjan sker genom franchisegivaren, medan det som i stället bygger på småskalighet, lokalkännedom, fingertoppskänsla och närhet till kunden utförs av franchisetagaren.

För franchisegivaren är det nödvändigt att i detta skede fundera över vad som är själva kärnan i verksamheten, det som gör affärskonceptet framgångsrikt, så att kvaliteten kan bibehållas och nyckelfunktioner säkras - det kan vara t ex viss teknik, unika dataprogram, säljkoncept, varor, metoder, kvalitetssäkring, utrustning eller handhavande.

Avsnitt 3: Målsättningar

En verksamhet kan innebära att sälja maximalt till lägsta pris, en annan att sälja lagom mycket till rimlig förtjänst. Dina målsättningar påverkar ditt beteende och metoderna skiljer sig rejält. För att dina blivande franchisetagare skall ha rätt förväntningar och därmed också bete sig rätt, är det viktigt att du tidigt klargör vilka lokala målsättningar som gäller.
  • Marknadsandelar. Hur stor marknadsandel är det rimligt, och önskvärt, att franchisetagaren uppnår på kort och på lång sikt?
  • Omsättningskrav. Vad bör omsättningen vara för att motsvara systemets målsättningar och ge franchisetagaren rimlig lönsamhet?
  • Ekonomiskt resultat. Vad är rimligt ekonomiskt utbyte?

Avsnitt 4:Resursbehov

När vi nu angivit målsättningarna innebär nästa steg att precisera vilka resurser som krävs vid starten och vid normal drift ifråga om lokaler, inredning, utrustning, maskiner, fordon, personal mm, och vilka investeringar som därmed kommer att krävas. Med målsättningen och resursbehovet som underlag kan vi nu göra en rimlig kalkyl för de första verksamhetsåren.

Avsnitt 5: Sortiment

Produkter, tjänster och service som FT-enheten marknadsför och rutiner som hänger samman med hanteringen av detta sortiment. Ibland är franchisegivaren och leverantören ett och samma företag. Då gäller det att särskilt väl tänka sig för. Å ena sidan syftar projektet till att säkra distributionen och öka den egna omsättningen, vilket i och för sig är en helt acceptabel tanke. Å andra sidan skall affärskonceptet fungera med full konkurrenskraft även i nästa led, hos franchisetagaren. Är ditt eget sortiment tillräckligt omfattande och konkurrenskraftigt för att stå helt på egna ben, eller bör franchisetagaren även få sälja andra varor och tjänster i sin verksamhet?

Avsnitt 6: Marknadsföring

Hur sker försäljningen och hur går marknadsföringen till? Försäljningen är den viktigaste funktionen i den lokala verksamheten och bör ägnas speciell uppmärksamhet i affärskonceptet, liksom under den inledande analysen. Här anges allt från målgrupper, köpmönster och marknadsplanering till garantier, hantering av reklamationer, tillgänglighet och speciella öppningsakti­viteter.

Avsnitt 7: Ekonomi och administration

Eftersom ekonomirutiner och andra administrativa lösningar förefaller ligga långt från vad som är själva affärsinnehållet, kan det vara lätt att bortse från att här finns betydande stordriftsfördelar i hämta.
Företagsform, ekonomisystem, kontoplan, bokföringsmetoder, budgetering och resultatredovisning, rapporter, uppföljning och insyn, lönesystem, hantering av skatter och avgifter, betalning av leverantörsfakturor, kassa­rutiner, fakturering, betalning av franchiseavgifter, resultatutveckling, nyckeltalsredovisning, underlag och kontroll, är exempel på frågeställningar som aktualiseras här.

Avsnitt 8: Utbildning och kommunikation

Hur franchisegivaren överför kunskap till sina franchisetagare och hur dialogen organiseras inom kedjan: igångsättning, introduktion, bransch- och verksamhetsanknuten utbildning, kommunikation, informationsrutiner, samråd, återkoppling - detta redovisas här.

Avsnitt 9: Kvalitetssäkring

Så till slut utvärdering och kontroll av kvaliteten inom kedjan:
  • Kommersiell Följsamheten till konceptet, kvalitetskriterier
  • Ekonomisk Lönsamhet, ekonomisk utveckling
  • Teknisk Utförande
Ett affärskoncept är, vilket framgår av ovanstående, en komplicerad och innehållsrik konstruktion. Det är därför inte en helt enkel uppgift att fånga upp och dokumentera alla detaljer i verksamheten. Men det är nödvändigt, eftersom det är på så sätt kvaliteten i verksamheten säkras. Ju bättre affärskonceptet är dokumenterat, desto större enhetlighet i tillämpningen.
Naturligtvis bör listan vara både längre och mera ingående för att tillfredsställa den kritiska granskaren. Visst finns det i ditt affärskoncept ytterligare rutiner och detaljer, som är viktiga att fastställa? Bra! Se då till att även dessa ingår i din dokumentation. Vad du här ser, är endast en allmän förteckning över områden som vanligtvis innehåller viktiga, gemensamma rutiner. Men varje företag och verksamhet är i sig unik. Effectum har lång erfarenhet av att formulera affärskoncept för franchisesystem.